Uitnodiging ledenvergadering

UITNODIGING

Voor de ledenvergadering op maandag 24 september 2018 om 19.30 uur in de kantine.

AGENDA

1. Opening
2. Vaststelling notulen van de vergadering d.d. 25 september 2017
3. Mededelingen
4. Jaarverslag van het bestuur
5. Jaarverslag van de jeugdcommissie
6. Verslag van de kascontrolecommissie
7. Financiën :
    - Financieel verslag seizoen 2017-2018
    - Vaststelling begroting seizoen 2018-2019
8. Bestuursverkiezing :
    Aftredend is voorzitter J. Dees.
    Ook is er nog steeds een vacature voor Wedstrijdsecretaris. Eventuele 
    kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich schriftelijk aan melden tot 
    uiterlijk maandag 24 september a.s. om 19.00 uur.
9. Verkiezing kascontrolecommissie :
    Aftredend is C. Dekker. Te benoemen een nieuw reserve lid.
10.Rondvraag
11.Sluiting

Realisatie: TiDi Media